Obowiązki usługodawców wideo na życzenie (VOD) oraz platform udostępniania wideo (VSP)

10 października 2022
/ Łukasz Jabkowski

Podmioty prowadzące działalność polegającą na świadczeniu usług wideo na życzenie (VOD) oraz platformy udostępniania wideo (VSP) zobowiązane są do przestrzegania szeregu obowiązków. Wynikają one zarówno z powinności wobec prawa, jak i charakteru samych odbiorców treści. Z czym zatem wiąże się działalność w zakresie świadczenia usług audiowizualnych? Jakie obowiązki wynikają z Ustawy o radiofonii i telewizji? Dowiesz się w tym artykule.

 

Czym jest obowiązek informacyjny?

 

Zgodnie z treścią art. 47c Ustawy o radiofonii i telewizji na podmiotach prowadzących działalność w branży audiowizualnej spoczywa w pierwszej kolejności obowiązek informacyjny. Polega on na dostarczaniu w sposób łatwy, bezpośredni i ciągły dostępu do wszelkich informacji. Ma to za zadanie pomóc odbiorcom w identyfikacji usług oraz podmiotu dostarczającego te usługi. Udostępnione informacje mają dotyczyć przede wszystkim: 

  • nazwy usługi, 
  • nazwiska lub nazwy firmy, 
  • imion i nazwisk osób, które wraz z podmiotem udostępniają usługę, 
  • adresu, 
  • danych kontaktowych.

 

Regulacje dotyczące lokowania produktu oraz sponsorowania audycji

 

Art. 47d wspomnianej ustawy reguluje kwestie związane z lokowaniem produktu w czasie świadczenia usług audiowizualnych oraz sposobu sponsorowania audycji. Zgodnie z jego postanowieniami usługodawcy dokonując lokowania produktu lub sponsorowania audycji nie mogą naruszyć aspektu samodzielności oraz niezależności redakcyjnej podmiotu, który zajmuje się dostarczaniem audiowizualnej usługi. Obowiązek ten związany jest zwłaszcza z możliwością wpływu na zawartość bądź przestrzeń audycji w katalogach. Cała odpowiedzialność za to, co znajduje się w treści audycji spoczywa na usługodawcy.

 

Na czym polega obowiązek ochrony małoletnich?

 

Dostawcy treści audiowizualnych zgodnie z art. 47e zobligowani są do stosownej klasyfikacji i oznaczania udostępnianych przez nich treści. Aspekt ten jest niezwykle istotny z perspektywy małoletnich, gdyż dostarczane przez operatorów przekazy mogą wpływać na prawidłowy rozwój psychiczny, fizyczny, a także moralny. Wobec tego konieczne jest po pierwsze umieszczenie odpowiedniego symbolu graficznego, który będzie informował o możliwości wystąpienia negatywnego wpływu na małoletnich. Po drugie symbol ten musi zostać zamieszczony w taki sposób, aby był widoczny zarówno w czasie oglądania treści, jak i jej wyboru. Z uwagi na to publiczne udostępnienie audycji nieoznakowanej lub nieprawidłowo oznakowanej jest zabronione.

 

Kiedy należy dokonać rejestracji? – obowiązek w zakresie rejestru VOD i platform wideo

 

Wraz z nowelizacją Ustawy o radiofonii i telewizji oraz Ustawy o kinematografii nałożony został na usługodawców z branży VOD i VSP obowiązek ubiegania się o wpis do rejestru podmiotów w zakresie świadczenia usług audiowizualnych. Wobec tego decydując się na prowadzenie działalności związanej z publicznym udostępnianiem treści wideo – należy w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia złożyć wniosek o rejestrację. W przypadku niezastosowania się do przepisów wynikających z tzw. obowiązku “must carry” Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przewiduje kary. Nałożone sankcje mogą wynosić nawet do 10% przychodu twórcy, który został przez niego zgromadzony w ubiegłym roku podatkowym. Jeżeli podmiot prowadzi działalność krócej niż jeden rok kalendarzowy – kara wynosi 500 tys. zł.

Autor: