Rejestry VOD i platform wideo – obowiązek rejestracji

5 października 2022
/ Łukasz Jabkowski

Obowiązek rejestracji wynikający z nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji oraz Ustawy o kinematografii nałożył na polskich usługodawców wideo na żądanie (VOD) oraz dostawców platform udostępniania wideo (VSP), konieczność ubiegania się o wpis do rejestru. Uzgodnione zostały dogodne warunki rejestracji zarówno dla nowych, jak i posiadających wieloletni staż podmiotów. Prowadzeniem wykazu zajmuje się Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Kto zatem zobligowany jest do rejestru? Czy KRRiT przewiduje kary za nie przestrzeganie przepisów? Dowiesz się w tym artykule.

 

Kogo dotyczy obowiązek ubiegania się o wpis do rejestru?

 

Wraz z dniem 11 sierpnia 2021 roku lista podmiotów zobligowanych do rejestracji uległa rozszerzeniu. Obecnie są to usługodawcy, którzy zgodnie z wymogami KRRiT:

  • świadczą audiowizualne usługi medialne na żądanie,
  • usługi te wynikają z prowadzenia przez podmioty własnej działalności gospodarczej,
  • świadczone usługi związane są z publicznym udostępnieniem audycji audiowizualnych w oparciu o katalog, który ustalany jest za pośrednictwem podmiotu usługodawcy.

 

Wyżej wymienione kryteria obejmują twórców zamieszczających swoją twórczość również na platformach: Facebook, Instagram, Twitch, YouTube itd.

 

Ile wynosi termin zgłoszenia usługi do rejestru?

 

Ustawodawca w czasie nowelizacji ustawy wskazał, że twórcy działający w branży usług VOD oraz zajmujący się prowadzeniem platform wideo już od wielu lat – mają obowiązek rejestracji do 1 lutego 2022 roku. Natomiast podmioty, które obecnie zdecydują się na prowadzenie działalności w tym zakresie, to zgodnie z treścią ustawy powinny dokonać rejestracji “[…]nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia udostępniania publicznego audiowizualnej usługi medialnej na żądanie/dostarczania platformy.”

 

Czy KRRiT przewiduje kary za brak terminowego wpisu do rejestru?

 

Zgodnie z art. 53b wspomnianej ustawy ustawodawca przewiduje kary dla podmiotów, które naruszają wynikający z niego obowiązek. Wobec tego, jeżeli usługodawca nie dokona rejestracji w terminie 14 dni przed publicznym rozpoczęciem działalności, to Przewodniczący KRRiT może wydać postanowienie o nałożeniu na niego kary pieniężnej. Wysokość sankcji ma wynosić nawet do 10% przychodu twórcy, który uzyskał on w ubiegłym roku podatkowym. Przy czym pod uwagę należy wziąć zakres i stopień szkodliwości niestosowania się do przepisów, dokonać analizy całej dotychczasowej działalności twórcy, a także określić jego zdolność finansową. Natomiast w przypadku, gdy okres prowadzonej przez podmiot działalności nie trwa dłużej niż rok kalendarzowy – wówczas ustawowa kara wynosi 500 tys. zł.

 

Przewodniczący KRRiT uprawniony jest do wezwania usługodawcy do złożenia wyjaśnień w sprawie oraz zaprezentowania niezbędnych dokumentów – zwłaszcza rocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres poprzedniego roku podatkowego.

 

Czy osoby prowadzące działalność z zakresu usług VOD i VSP hobbystycznie, mają obowiązek rejestracji?

 

Obowiązek rejestracji został nałożony wyłącznie na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, która realizowana jest w sposób ciągły i zorganizowany, a jej głównym celem są korzyści majątkowe. Natomiast zgodnie z art. 5 Ustawy prawo przedsiębiorców jako działalność gospodarczą nie można określić działalności osoby fizycznej, która osiąga z niej przychody, które nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% stawki minimalnej. Co warto dodać – w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej, która spełnia kryteria niskich przychodów, rejestracja nie jest wymagana.

Autor: